ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง LTC
โดยทีมแพทย์และพยาบาลมืออาชีพ
รูปภาพที่แสดงถึงการดูแลด้วยรัก

แนวทางการดูแลผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียงในสังคมไทย

ในยุคปัจจุบันที่ครอบครัวไทยเปลี่ยนแปลงลักษณะการอยู่อาศัยจากที่เคยอาศัยอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ได้เปลี่ยนมาเป็นการย้ายออกมาตั้งครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นเพื่อลดความแออัดและปัญหาภายในครอบครัว จากรูปแบบการอยู่อาศัยดังกล่าวส่งผลให้ผู้สูงอายุต้องอาศัยอยู่ตามลำพังมากขึ้น ประกอบกับลักษณะสังคมในยุคปัจจุบันที่ทุกคนต่างต้องใช้ชีวิตกันอย่างเร่งรีบเพื่อแข่งขันกับเวลาทั้งในส่วนของการเดินทางและการทำงาน ด้วยเหตุผลเหล่านี้ทำให้บุตรหลานไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเต็มที่ ซึ่งต้องยอมรับว่าการดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องมาจากเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ 3 ด้านด้วยกัน คือ
 
  1. การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย – เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดที่สุด เนื่องจากระบบต่างๆของร่างกายนั้นเริ่มเสื่อมสภาพและทำงานได้น้อยลง กระดูกเริ่มเปราะมากขึ้น
  2. การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ – เมื่ออายุมากขึ้นหลายท่านมักจะประสบกับปัญหาวิตกกังวล ซึมเศร้า รู้สึกสิ้นหวังและต้องการการเสริมสร้างกำลังใจที่มากขึ้น
  3. การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม – ผู้สูงอายุหลายท่านจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าที่ลดลงเนื่องจากบทบาทหน้าที่ในสังคมที่เปลี่ยนไป เช่น ผู้สูงอายุบางท่านเคยมีบทบาทเป็นผู้นำในองค์กร พอเกษียณอายุกลับไม่สามารถทำสิ่งที่ตัวเองเคยทำได้จึงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้รู้สึกด้อยค่า
 
จากปัจจัยดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของการดูแลด้านกิจวัตรประจำวัน เช่น การรับประทานอาหารที่ต้องคอยดูแลเรื่องโภชนาการให้เหมาะกับร่างกายของผู้สูงอายุ การเดิน,การลุก,การนั่งหรือการนอนที่อาจจะต้องคอยประคองเพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุพลัดตกหรือหกล้ม การขับถ่ายที่จะต้องคอยดูแลในกรณีที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคไตหรือโรคหัวใจ การออกกำลังกายที่จะต้องคอยกระตุ้นให้ผู้สูงอายุหมั่นออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตหรือเสริมสร้างความยืดหยุ่นของข้อต่อและกล้ามเนื้อ การหากิจกรรมทำร่วมกับผู้สูงอายุเพื่อกระตุ้นสมองและใช้เวลาร่วมกันภายในครอบครัว รวมไปถึงการเสริมสร้างกำลังใจเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดีและไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้ง นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการปรับปรุงสถานที่ที่จำเป็นจะต้องปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
 
จะเห็นได้ว่าการดูแลผู้สูงอายุนั้นจำเป็นต้องอาศัยทั้งเงิน, เวลา, ความอดทน, ความรัก, ความเอาใจใส่และความเข้าใจ ซึ่งหลายครอบครัวก็มีวิธีการดูแลหรือวิธีการจัดการในหลายรูปแบบ บางครอบครัวจำเป็นต้องปล่อยให้ผู้สูงอายุดูแลตัวเองในช่วงกลางวันเนื่องจากจำเป็นต้องออกไปประกอบอาชีพภายนอก บางครอบครัวมีลูกหลานเสียสละออกจากงานเพื่อมาดูแลผู้สูงอายุเต็มเวลาโดยให้พี่น้องท่านอื่นสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่าย บางครอบครัวก็เลือกที่จะจ้างผู้ดูแลมาดูแลที่บ้าน ในขณะที่บางครอบครัวเลือกที่ฝากผู้สูงอายุให้อยู่ในการดูแลของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่สามารถไว้ใจและหมั่นแวะเวียนมาเยี่ยม ซึ่งแต่ละวิธีนั้นมีข้อดี-ข้อเสียที่แตกต่างกัน ซึ่งเราจะเปรียบเทียบให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียเพื่อให้ผู้อ่านได้ใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ
ผู้สูงอายุดูแลตัวเอง บุตรหลานดูแลเต็มเวลา* จ้างพยาบาลหรือผู้ดูแลประจำ** ให้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดูแล
เหมาะสมกับ

ผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองได้ดี

ผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคหรือภาวะพึ่งพิง

ขึ้นกับความสามารถของผู้รับจ้าง

ทุกรูปแบบ

ค่าใช้จ่ายรวมสำหรับผู้ดูแลและผู้สูงอายุ
ต่ำ
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
การดูแลด้านสุขภาพและอนามัย
ต่ำ
สูง
สูง
สูง
กิจกรรมการเข้าสังคม
ต่ำ
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
การดูแลความปลอดภัย
ต่ำ
สูง
ปานกลาง-สูง
สูง
เวลาที่บุตรหลานต้องใช้ในการดูแล
น้อย
มากที่สุด
ปานกลาง
ปานกลาง
ความเครียดต่อบุตรหลาน
ปานกลาง
สูงที่สุด
ต่ำ
ต่ำ
ประโยชน์ต่อตัวผู้สูงอายุ
ต่ำ
สูง
สูง
สูง
ประโยชน์ต่อตัวบุตรหลาน
ปานกลาง
ต่ำ
สูง
สูง

ข้อควรคำนึง

* กรณีบุตรหลานดูแลเต็มเวลาบุตรหลานจะเสียโอกาสในการดำเนินชีวิตและเสียโอกาสในการทำงาน

** กรณีจ้างพยาบาลหรือผู้ดูแลประจำ ค่าใช้จ่ายหลักจะเกิดจากค่าใช้จ่ายในการจ้างพยาบาล-ผู้ดูแล ซึ่งหากนับรวมกับค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าอาหารของทั้งผู้ดูแลและผู้สูงอายุจะสูงมาก ยังไม่นับรวมถึงของใช้ส่วนตัวของผู้สูงอายุ

จากการเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าการปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวนั้นมีข้อเสียเยอะที่สุด ส่วนการให้บุตรหลานดูแลเต็มเวลานั้นส่งผลดีต่อด้านสภาพแวดล้อมและจิตใจต่อผู้สูงอายุแต่ต้องแลกกับการที่บุตรหลานผู้ดูแลนั้นอาจจำเป็นต้องลาออกจากงานและอาจเกิดความเครียดจากการต้องดูแลผู้สูงอายุที่จะต้องใช้ความอดทน, ความรักและความเข้าใจ รวมถึงต้องยอมแลกกับเวลาส่วนตัวที่จะลดลงไปอย่างมาก ส่วนประโยชน์ของการดูแลผู้สูงอายุโดยการจ้างพยาบาลหรือผู้ดูแลเมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลโดยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแล้วจะเห็นได้ว่าไม่แตกต่างกันมากนักทั้งในเรื่องของกิจกรรมการเข้าสังคมที่ผู้ดูแลก็สามารถพาผู้สูงอายุออกไปข้างนอกเพื่อพบปะเพื่อนได้ ในขณะที่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุก็จะมีกิจกรรมให้ทำร่วมกันเป็นประจำ ส่วนเรื่องของการดูแลความปลอดภัยนั้นไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นักหากที่บ้านของผู้สูงอายุนั้นมีการออกแบบให้รองรับกับผู้สูงอายุ แต่ทางศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีหมอหรือพยาบาลจะได้เปรียบกว่าการจ้างผู้ดูแลตรงที่มีหมอและพยาบาลคอยให้การสนับสนุนได้อย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น

ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมานี้การดูแลผู้สูงอายุด้วยการจ้างพยาบาลหรือผู้ดูแลที่มีความชำนาญในการดูแลผู้สูงอายุ หรือ การเลือกใช้บริการของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ใกล้บ้านท่านหรือที่ท่านไว้ใจก็ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีกับผู้สูงอายุและบุตรหลานมากกว่าแบบอื่นๆ ซึ่งอย่างไรก็ตามต้องดูปัจจัยแวดล้อมอื่นๆประกอบด้วย หรือแม้แต่การเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเองก็ต้องเลือกอย่างรอบคอบให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

LTC Love Taking Care

ติดต่อเรา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ LTC Nursing Home

เลขที่ 3/71 ซ.ชมพูนิช ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230

โทรศัพท์ : 086-463-9800 , 088-676-1548